Shop VRISHABHA VAHANA

 
Vrishabha Vahana for Lord Shiva
Vrishabha Vahana for Lord Shiva

Vrishabha or Nandi is the carrier of Lord Shiva. Vrishbha means bull, Vahana for Lord Shiva. 

 

$108.00